CVO Brandwag Golf Dag

CVO Brandwag Gholfdag Uitnodiging

BCVO

DIE BEWEGING VIR CHRISTELIKE VOLKSEIE ONDERWYS (BCVO)

CVO Brandwag is saam met 48 ander skole, trotse lede van die BCVO. Die BCVO is ‘n oorkoepelende liggaam wat verantwoordelik is vir kurrikulumontwikkeling, ontwikkeling van studiemateriaal, jaarlikse standaardiseringseksamens vir graad 7, 9, en 11, personeelopleiding, vakadviesdienste en inspeksies van lidskole. 
Die BCVO-Eksamenraad is die enigste geakkrediteerde onafhanklike Afrikaanse eksamenliggaam in Suid-Afrika. 
Die BCVO-Eksamenraad neem sy tiende matriekeksamen vanjaar af. Dit word met respek erken deur die voorste universiteite, technikons en kolleges.

Die BCVO Eksamenraad

Die BCVO-Eksamenraad is in 1996 amptelik erken as eksamineringsliggaam deur die SA-Sertifiseringsraad (SAFSERT).

Die BCVO-Eksamenraad hou toesig oor die afronding van reëlings vir die afneem, nasien en administrasie van die BCVO se Senior Sertifikaateksamen, wat vanaf einde 1997 by geakkrediteerde CVO-skole afgeneem word. Sedert die einde van 1997 het CVO-matrikulante met groot sukses die BCVO se eie SAFSERT-gesertifiseerde senior sertifikaateksamen afgelê. Die standaard van vraestelle en uitslae word ook ekstern gemodereer. (Die nuutgevestigde UMALUSI het sedert 2002 SAFSERT se rol in hierdie verband oorgeneem.)

Etlike van hierdie matrikulante het al suksesvol by verskeie Suid-Afrikaanse universiteite en ander tersiêre opleidingsinstansies hul studie in rigtings soos medies, ingenieurswese, inligtingstegnologie, spraakterapie ens. suksesvol voortgesit en ook al reeds talle merietebeurse en ander toekennings verwerf.

UGO Misluk

Die BCVO neem met vreugde kennis van die verklaring van Me. Mamphele Ramphele voormalige Visie-Kanselier van die Universiteit van Kaapstad en Direkteur van die Wêreldbank dat Uitkoms Gebaseerde Onderwys moet uit! So is op 28 Oktober deur Ella Smook in Daily News gepubliseer.

Die BCVO het met nadruk en by herhaling al op die onbybelsheid van die metode sowel as die opvoedkundige ellende wat die onderrigmetode bring gewys! Daarom dat die BCVO steeds op kennisgedrewe onderrig aandring en toepas!

Me. Ramphele sê nou: “I am prepared to march to parliament. We must do away with outcomes-based education. It has failed our nation. It has failed our children” . Hoewel ons dankbaar is dat daar nou ‘n hooggeplaaste uit die akademiese- en handelswêreld is wat bereid is om dit hardop te sêselfs bereid is om parlemente toe te “toy-toy” hulle nie na al die verdoemende wêreldwye kommentaar en waarskuwings wou luister toe dit gelewer was nie. Nou dat die nasie en kinders klaar daaronder moes lysoos voorspelwil sy marsjeer!

Die BCVO roep tot alle verantwoordelike ouers om te luister en hulle kinders in te skryf by die BCVO wat deur die genadige voorsiening van die Vader ‘n reeds ontwikkelde stelsel het en enigste ware alternatief vir die ellende in die staat se onderwys. 

Gideon Grobler
Voorsitter van die BCVO Direksie

Kennisgedrewe teenoor UGO

Wees opnuut bewus van die verskille tussen UGO en kennisgedrewe onderwys sodat u dit kan uitken. Kom ons vat die leermetodes kortliks saam ter wille van weer onthou en as ons kinders dit ook kan verstaan soveel beter.

Uitkoms gebaseerde onderwys (UGO) se groot kenmerk is eintlik dat niemand mag weet waarheen is ons oppad nie. Bietjie meer akademies gestel: UGO is per definisie nie definieerbaar nie. Dr. Bray van Kanada wat hier in die ontstaansjare van UGO die owerheid se amptelike raadgewer was verduidelik UGO so in ‘n toespraak wat hy aan genooides te UNISA gelewer het. Hy sê dit is soos ‘n onderwyser wat met ‘n kind aan die hand in die gang van die skool af stap, nie die kind nie maar ook nie die onderwyser weet waar die paaitjie heen loop nie! 

Hierdie metode leer dat die kind gebore word met ‘n sekere potensiaal. Daar moet net vir hom ‘n aangename leeromgewing geskep word sodat hy/sy al ondersoekende sy eie potensiaal ontdek. Daarom noem hulle hom ‘n Leerder en nie ‘n Leerling nie. ‘n Leerling is iemand wat sit en luister na sy leermeester wat hom juis moet voer met kennis wat hy/sy nie het nie. Hierdie kennis moet so ingedril word dat dit sy eie word. Daarom noem ons dit kennis gedrewe onderwys.

In UGO is die leerder self sy eie norm. Hy beskik Dan reeds oor die kennis hy moet dit net ontdek/verder ontwikkel. Daarom kan nie aan die kind(leerder) voorgeskryf word nie, hy moet net begelei word. Hy word ook nie (GE)evalueer nie, maar (GE)assesseer. Hoe kan jy hom evalueer hy is Dan die norm! Jy kan net assesseer om vir hom te sê hoe goed jy dink het hy homself ontdek.

Die Woord leer ons as verbondskinders dat ons van na die sondeval net genoeg goed in onsself oorgehou het dat ons ons nie kan verontskuldig nie. Jn.3:27 (art.14 NGB) Die potensiaal wat ons moet ontdek is ons sondigheid! 

Ek moet juis geleer word en wie my ookal leer moet baie seker wees hy weet juis waar gaan hy met my heen: na God toe! Ook deur die wiskunde en fisika! Dit is wat die Woord ons leer.

BCVO Groete
Gideon Grobler